Pravilnik o radu matičara


PRAVILNIK
O RADU MATIČARA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA BRAKA

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/93)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se rad matičara u postupku zaključenja braka.

Član 2

Lica koja nameravaju da zaključe brak prijavljuju matičaru svoju nameru usmeno ili u pismenom obliku.

Prilikom usmene prijave matičar utvrđuje identitet i prebivalište lica koja nameravaju da zaključe brak uvidom u ličnu kartu, a za strance uvidom u stranu putnu ispravu, putnu ispravu za strance ili ličnu kartu za strance.

Po pismeno podnetoj prijavi matičar postupa u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen opšti upravni postupak.

Član 3

Lica koja nameravaju da zaključe brak prilažu uz prijavu izvode iz matične knjige rođenih, a ako je to potrebno, i dokaze o oslobađanju od postojećih bračnih smetnji, odnosno zabrana, kao i dozvolu nadležnog organa za stupanje u brak u zakonom određenim slučajevima.

Ukoliko je lice koje namerava da zaključi brak rođeno u mestu zaključenja braka, ono nije dužno da priloži izvod iz matične knjige rođenih već će matičar izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih i o tome na zapisniku sačiniti službenu belešku.

Lice koje je ranije bilo u braku podneće dokaz da je brak prestao ili da je oglašen nevažećim ukoliko ova činjenica nije upisana u priloženom izvodu iz matične knjige rođenih, odnosno u matičnoj knjizi rođenih.

Član 4

Ako su lica koja nameravaju da zaključe brak strani državljani, priložiće i dokaze da po propisima zemlje čiji su državljani nemaju smetnji za zaključenje braka sa određenim licem i da su slobodnog bračnog stanja.

Ako su podnete isprave izdate od inostranih organa, moraju biti u skladu sa zakonom legalizovane, kao i prevedene od ovlašćenog sudskog tumača, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Član 5

Matičar će izvršiti uvid u isprave priložene uz prijavu, upoznati lica koja nameravaju da zaključe brak na eventualne nedostatke i naložiti da se ti nedostaci otklone.

O nedostacima isprava matičar će sačiniti službenu belešku.

Ako lica koja su podnela prijavu za zaključenje braka nisu saglasna sa usmenim obrazloženjem iz stava 1 ovog člana, matičar donosi rešenje.

Član 6

Sa licima koja nameravaju međusobno zaključiti brak matičar, bez prisustva javnosti, obavlja razgovor u kojem ih, u skladu sa zakonom upoznaje sa bračnim smetnjama i zabranama za zaključenje braka i pravnim posledicama za slučaj da se brak zaključi i pored njihovog postojanja.

U razgovoru matičar će preporučiti licima koja nameravaju da zaključe brak da se do dana zaključenja braka uzajamno obaveste o stanju zdravlja, da posete bračno savetovalište i upoznaju se sa stručnim mišljenjem o uslovima za razvoj skladnih bračnih i porodičnih odnosa, kao i da posete zdravstvenu ustanovu radi upoznavanja sa mogućnostima i prednostima planiranja porodice, kao i sa zakonskim mogućnostima da se sporazumeju o njihovim budućim prezimenima.

Kad se brak namerava zaključiti u prisustvu punomoćnika jednog bračnog druga, matičar obavlja razgovor sa budućim bračnim drugom u prisustvu punomoćnika drugog bračnog druga. Punomoćnik mora podneti na uvid rešenje kojim je dozvoljeno zaključenje braka u njihovom prisustvu.

Član 7

O usmenoj prijavi za zaključenje braka matičar sastavlja zapisnik u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen opšti upravni postupak. Pre zaključenja braka matičar će pročitati zapisnik licima koja žele da stupe u brak. U zapisniku će se navesti da je pročitan i da nisu stavljene primedbe, a ako jesu – ukratko će upisati njihov sadržaj.

Zapisnik potpisuju lica koja nameravaju da zaključe brak punim imenom i prezimenom, a potom ga matičar overava potpisom i pečatom.

Ako se nakon sastavljanja zapisnika, brak ne zaključi, isprave se vraćaju podnosiocima, a zapisnik čuva godinu dana u spisima matične arhive.

Član 8

Matičar u sporazumu sa licima koja nameravaju da zaključe brak i u skladu sa okolnostima u konkretnom slučaju određuje vreme za zaključenje braka.

Član 9

Brak se zaključuje na svečan način u naročito određenoj službenoj prostoriji.

Posebna službena prostorija određuje se u zgradi skupštine opštine ili mesnoj kancelariji.

Na zahtev lica koja nameravaju da zaključe brak, od kojih je jedno ili su oboje teško bolesni, stari, nemoćni, na izdržavanju kazne ili ako postoje drugi opravdani razlozi, zaključenje braka se može obaviti u stanu, domu za stare i nezbrinute, zdravstvenoj ustanovi, kazneno-popravnom domu ili na nekom drugom mestu gde borave ova lica.

Zavisno od mesnih običaja, čin zaključenja braka može se obaviti i u drugim prostorijama ako se za to obezbede uslovi u pogledu svečanog izgleda zgrade i prostorija uz naplatu odgovarajuće naknade za izlazak službenog lica.

Član 10

Prilazne prostorije i sama službena prostorija u kojoj se obavlja čin zaključenja braka moraju biti prigodno uređene.

U prostorijama iz stava 1 ovog člana ne mogu se isticati obeležja političkih stranaka.

U službenoj prostoriji ističu se zastave i grb Republike Srbije i zastava Savezne Republike Jugoslavije.

Član 11

Pri činu zaključenja braka matičar je dužan da preko grudi nosi lentu sa bojama zastave Republike Srbije.

Član 12

Matičar se stara da se čin zaključenja braka obavi u svečanoj formi.

Čin zaključenja braka može biti propraćen snimkom prigodne muzike. Po želji budućih bračnih drugova muzika može biti isključena.

Pri činu zaključenja braka nisu dozvoljena istupanja koja imaju politička stranačka obeležja.

O održavanju reda za vreme zaključenja braka matičar se stara u skladu za Zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak.

Član 13

Identitet bračnih drugova i svedoka koji prisustvuju zaključenju braka utvrđuje se na način propisan u članu 2 stav 2 ovog pravilnika.

Član 14

Kada utvrdi da su prisutna sva lica neophodna za zaključenje punovažnog braka, matičar saopštava lična imena i prebivalište budućih bračnih drugova iz zapisnika o prijavi za zaključenje braka i pošto utvrdi da nema prigovora izveštava da se može pristupiti zaključenju braka.

Matičar će uz prigodan govor upoznati buduće bračne drugove sa odredbama člana od 65 do 70 člana 287 stav 1, člana 320 stav 1 i člana 321 stav 1 Zakona o braku i porodičnim odnosima.

Član 15

Na osnovu pojedinačno date saglasnosti budućih bračnih drugova da pristaju da međusobno zaključe brak matičar proglašava da je brak zaključen rečima: „Na osnovu saglasnih izjava volja bračnih drugova proglašavam da je zaključen brak između N. N. i R. R.“, čestita bračnim drugovima zaključenje braka, a zatim prema mesnim običajima može uručiti i prigodne čestitke i poklone.

Član 16

Zaključeni brak matičar, bez odgađanja, upisuje u matičnu knjigu venčanih, čita upis bračnim drugovima i svedocima i konstatuje u matičnoj knjizi venčanih da je upis pročitan.

Bračni drugovi potpisuju upis u matičnoj knjizi venčanih, i to novim prezimenom, punomoćnik pored imena bračnog druga koga zastupa potpisuje se svojim imenom i prezimenom, nakon toga upis potpisuju svedoci.

Posle potpisivanja matičar uručuje bračnim drugovima izvod iz matične knjige venčanih.

Član 17

Po završenom upisu zaključenog braka u matičnu knjigu venčanih matičar će dostaviti izveštaj o zaključenom braku organu nadležnom za vođenje matične knjige rođenih, za oba bračna druga, osim ako nisu rođeni u mestu zaključenja braka.

Član 18

Kad brak zaključuje strani državljanin, matičar će dostaviti izvod iz matične knjige venčanih Ministarstvu pravde koje će o zaključenom braku obavestiti nadležno inostrano diplomatsko-konzularno predstavništvo u našoj zemlji.

Ako u izvodu iz matične knjige venčanih iz stava 1 ovog člana nije navedeno državljanstvo i mesto prebivališta stranog državljanina u inostranstvu, kao i sporazum bračnih drugova o njihovom prezimenu, matičar će ove podatke navesti u propratnom aktu.

Član 19

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu matičara skupštine opštine u postupku zaključenja braka („Službeni glasnik SRS“, broj 6/83).

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

.

Ostavite odgovor